* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (44)   ބާތިލް (75)   ސައްޙަ (397)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 516


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1985
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

4

10

2

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙުމަދު ޝަބީން
ސިޔާނާމަންޒިލް ކ.ގުޅި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.03%

(219 ވޯޓު)

2 - މަރްޔަމް ލުފުސާ
ނޫވިލާގެ ކ.ގުޅި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.54%

(229 ވޯޓު)

3 - ޙައްވާ ޝާހިރާ
ރާޒްދާން ކ.ގުޅި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.84%

(96 ވޯޓު)

4 - ޢަބުދުﷲ ޝިހާމް
ސިމްލާ ކ.ގުޅި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.25%

(263 ވޯޓު)

5 - އަޙުމަދު ޙަފީޡް
ހުވަނދުމާގެ ކ.ގުޅި
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.61%

(171 ވޯޓު)

6 - މުޙައްމަދު ޒުހައިރު
ވައިޓްހައުސް ކ.ގުޅި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.01%

(159 ވޯޓު)

7 - ޢަބުދުﷲ ވާރިޘް
ވައިޓްރޯސް ކ.ގުޅި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

13.65%

(271 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ސަމީރު
ޗަނބޭލީގެ ކ.ގުޅި
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.2%

(143 ވޯޓު)

9 - އަޙުމަދު ޔާސިރު
ލައިޓްހައުސް ކ.ގުޅި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

9.67%

(192 ވޯޓު)

10 - ޢަލީ ޔާމީން
ތީސްރީމަންޒިލް ކ.ގުޅި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

12.19%

(242 ވޯޓު)