* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (871)   ބާތިލް (5)   ސައްޙަ (11)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 887


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 55
13 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

3

9

7

10

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އިބްރާހީމް މުޞްޠަފާ
ފިނިފެންމާގެ/ކ.މާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

12.73%

(7 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޙަމީދު
މަގުލަސް/ކ. މާފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.82%

(1 ވޯޓު)

3 - ޢަލީ ޝަރީފު
މެގްނޯވިލާ/ ކ.މާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.36%

(9 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު އަފްޟަލް
ލޭންޑްސްކޭޕް/ ކ. މާފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

0%

(0 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު މުޞްޠަފާ
ވިވިޑް/ ކ. މާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.64%

(2 ވޯޓު)

6 - ޢަބުދުﷲ މުފީދު
ފިނިފެންރޯސްގެ/ ކ. މާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.64%

(2 ވޯޓު)

7 - މަރްޔަމް ނާޞިރާ
ނޫވިލް/ ކ. މާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.55%

(8 ވޯޓު)

8 - މަޖްދާ އިބްރާހީމް
މޫންލައިޓް/ކ. މާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.45%

(3 ވޯޓު)

9 - ޢަލީ ރަމީޒު
ޖަންބުމާގެ/ ކ. މާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

16.36%

(9 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ޖަމްޝާދު
ކާމިނީގެ/ ކ. މާފުށި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

14.55%

(8 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ނަޝީދު
ކަހަބުތިލަ / ކ. މާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

5.45%

(3 ވޯޓު)

12 - އަޙްމަދު ޞާދިޤް
ޝާހީ /ކ. މާފުށި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.82%

(1 ވޯޓު)

13 - ޢާއިޝަތު ލިއުޝާ
ދުނބުގެ/ ކ. މާފުށި
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

3.64%

(2 ވޯޓު)