* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (15)   ބާތިލް (260)   ސައްޙަ (779)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1054


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 3895
14 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

12

4

5

6

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޖަލީލު
ބީޗްހެޕީ/ކ.ގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.06%

(158 ވޯޓު)

2 - އިބްރާހިމް ޙުސައިން
ސާމިޔާމަންޒިލް/ކ.ގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.42%

(172 ވޯޓު)

3 - ޢަބްދުލް ވައްހާބު
ބަނަފުސާގެ/ކ.ގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.75%

(146 ވޯޓު)

4 - ޢަބްދުއްލަޠީފް އަޙްމަދު
ވީނަސްލައިޓް/ކ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.7%

(378 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ރިޔާޟް
ވައިމަތީގެ/ކ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.65%

(376 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ޝަހުދީ
ދިލްކުޝާގެ/ކ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.65%

(376 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ލިއުޝާން
ސަންފްލާވަރ/ކ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.94%

(387 ވޯޓު)

8 - އަޙްމަދު ޝަރީފް
ދޮންވެލި / ކ. ގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.42%

(250 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ޔާސިރު
ޔާސްމީން/ކ.ގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.14%

(278 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު އަޙްމަދު
ޖޫދު/ކ.ގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.47%

(135 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ލަޠީފް
ގުލްފާމުގެ/ކ.ގުރައިދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.19%

(241 ވޯޓު)

12 - ޙުސައިން ޔާމީން މުޙައްމަދު
މިނިވަންއައްސޭރި/ކ.ގުރައިދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.94%

(387 ވޯޓު)

13 - ވާފިރު ޢަބްދުއްރައްޒާޤު
ހުދުފަސް/ކ.ގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.03%

(274 ވޯޓު)

14 - ޙަސަން ރާމިޒް
ނީލޯފަރުގެ/ކ.ގުރައިދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.65%

(337 ވޯޓު)