* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (218)   ބާތިލް (290)   ސައްޙަ (1126)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1634


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5630
25 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

12

19

14

17

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ނަޛީރު އިބްރާހީމް
ރޯޝަނީގެ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.29%

(185 ވޯޓު)

2 - މަޙްމޫދު ޝުޖާއު
ޗާންދަނީގެ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.98%

(168 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ތައުފީޤު
ގޮއިގެ، އދ.މާމިގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.18%

(348 ވޯޓު)

4 - އަޢުރާފް އިބްރާހީމް
ދިވެހިގެ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.08%

(61 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޝަމީހު
އައްސޭރި، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.45%

(194 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ސިމާޒް
ފިނިހިޔާ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.88%

(106 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު މަނިކުފާނު
ސްނޯވައިޓް، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.45%

(138 ވޯޓު)

8 - އަމްޖަދު މުޙައްމަދު ޙަމީދު
ވީނަސްވިލާ، އދ.މާމިގިލި
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

7.25%

(408 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުﷲ މުފީދު
ވިލެޖު، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.47%

(139 ވޯޓު)

10 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ފުނަމާގެ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.81%

(102 ވޯޓު)

11 - ޢަބްދުލް ޙަމީދު އިބްރާހީމް
ހަޒާރުމާގެ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.4%

(135 ވޯޓު)

12 - ނިޔާޒު ޢަބްދުﷲ
ގަލްފް، އދ.މާމިގިލި
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

10.78%

(607 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު މުޢާހިދު
ރައިމަންޑުވިލާ، އދ.މާމިގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.66%

(150 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު ޝިފާއު
ޝެމްރޮކް، އދ.މާމިގިލި
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

8.1%

(456 ވޯޓު)

15 - ޝިހާމް މުޙައްމަދު
ފެހިގެ، އދ.މާމިގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.32%

(187 ވޯޓު)

16 - އަޙްމަދު ކަމަލް
އިރަމާގެ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.27%

(128 ވޯޓު)

17 - އަޙްމަދު ރިޒްމީން
ކަށިމާގެ، އދ.މާމިގިލި
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

7.25%

(408 ވޯޓު)

18 - ރާމިޒް މަޙްމޫދު
އެންދެރިމާގެ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.68%

(207 ވޯޓު)

19 - ޖުނައިދު އިބްރާހީމް
އިތާ، އދ.މާމިގިލި
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

10.67%

(601 ވޯޓު)

20 - ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު
ފަޒާ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.22%

(125 ވޯޓު)

21 - ޢަލީ މުޙައްމަދު
ނިއުލީފް، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.15%

(121 ވޯޓު)

22 - މަޙްމޫދު އިދުރީސް
ނޫހިރި، އދ.މާމިގިލި
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.09%

(230 ވޯޓު)

23 - އަޙްމަދު މަޙްމޫދު
ބޮކަރުމާވިލާ، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

1.26%

(71 ވޯޓު)

24 - ނިޝާން މުޙައްމަދު
މެޓްރޯނިސް، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.1%

(231 ވޯޓު)

25 - އަޙްމަދު މުޙައްމަދު
ސެލްޕިންކް، އދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.2%

(124 ވޯޓު)