* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (20)   ބާތިލް (0)   ސައްޙަ (111)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 131


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 555
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

7

3

2

1

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޖަމީލާ ޙުސައިން
ނޫރާނީވިލާ އދ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.73%

(54 ވޯޓު)

2 - ޝާހިދު މުޙައްމަދު
ހީނާމާގެ އދ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.09%

(56 ވޯޓު)

3 - ޢަބުދުﷲ ޢަލީ
ދަފްތަރު 2545 ކ މާލެ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

10.81%

(60 ވޯޓު)

4 - ޖައުފަރު ރަޝީދު
ހަނދުވަރުދޭގެއދ.މާމިގިލި
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.31%

(35 ވޯޓު)

5 - ޒުބައިރު އިސްމާޢީލް
ރީތިވިލާ އދ. ދިއްދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

8.47%

(47 ވޯޓު)

6 - އަޙުމަދު ޢަބުދުﷲ
ނޫވިލާގެ އދ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.47%

(47 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ޔޫސުފް
ރޭނިގެ އދ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

12.61%

(70 ވޯޓު)

8 - ޢާއިޝަތު ޢަލީ
ރޯޒީހައުސް އދ. ދިއްދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

8.47%

(47 ވޯޓު)

9 - މުޙައްމަދު ޟިޔާ
ބާދޭޞަބާ އދ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.37%

(52 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ޢަބުދުއްޞަމަދު
ފެހިގެ އދ. ދިއްދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.29%

(46 ވޯޓު)

11 - ޢަބުދުއްރަޙީމް މުޙައްމަދު
ނޫރާނީވިލާ އދ. ދިއްދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.39%

(41 ވޯޓު)