* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (75)   ބާތިލް (10)   ސައްޙަ (311)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 396


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1555
11 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

5

8

6

11

3

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު މުޝްތާޤު
ސޭޑީކޯނަރ/ އދ. ދިގުރަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.08%

(79 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޢަލީ
ރޭވިލާ/ އދ. ދިގުރަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

7.59%

(118 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ޔޫސުފް
ނާރެސް/އދ. ދިގުރަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.32%

(176 ވޯޓު)

4 - މުޙައްމަދު ޢަބްދުލް ކަރީމް
ވެލެންސިއާ/އދ. ދިގުރަށް
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

5.14%

(80 ވޯޓު)

5 - އަޙްމަދު ޙަސަން
ފަޒާ/އދ. ދިގުރަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.83%

(184 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ޞާލިޙް
އައްސޭރި/އދ. ދިގުރަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.58%

(180 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ ޢުޘްމާން
މާފޮޅޭގެ/ އދ. ދިގުރަށް
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.27%

(113 ވޯޓު)

8 - ޢުޘްމާން ޢީސާ
ބިއުޓީ ނައިޓް/އދ. ދިގުރަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.64%

(181 ވޯޓު)

9 - ނައުޝާދު މުޙައްމަދު
ޒަމާނީކުލަ/އދ. ދިގުރަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.75%

(136 ވޯޓު)

10 - އިބްރާހީމް ޢަލީ
މީނާޒް/އދ. ދިގުރަށް
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.3%

(129 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ޤާސިމް
އިރުމަތީގެ/އދ. ދިގުރަށް
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.51%

(179 ވޯޓު)