* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (46)   ބާތިލް (0)   ސައްޙަ (213)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 259


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1065
10 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

5

2

9

1

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އާދަމް ނަޞީރު
ޑޭޒީވިލާ / އދ. މަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.17%

(119 ވޯޓު)

2 - އަޙްމަދު ޙަސަން
ކުދިމާގެ / އދ. މަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.64%

(124 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ޙުސައިން
ފިނިފެންމާގެ / އދ. މަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.17%

(87 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ޢަރީފް
އިދާލާ / އދ. މަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

15.68%

(167 ވޯޓު)

5 - ޢައްބާސް ސަޢުދު
ކަނީރުމާގެ / އދ. މަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

14.84%

(158 ވޯޓު)

6 - ރަމީޒު މުޙައްމަދު
ސެވަން ސްޓަރ / އދ. މަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.3%

(99 ވޯޓު)

7 - އަޙްމަދު ފައިޞަލް
އޯޝަންވިލާ / އދ. މަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.51%

(48 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު ޙާރިޘް
ޑޭޒީވިލާ / އދ. މަންދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.66%

(39 ވޯޓު)

9 - ޢަބްދުލްހާދީ ޢަބްދުއްރަޙްމާން
ނޫރަންމާގެ / އދ. މަންދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

11.55%

(123 ވޯޓު)

10 - ޙުސައިން ރަޝީދު
އޯޝަންވިލާ / އދ. މަންދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.48%

(101 ވޯޓު)