* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (139)   ބާތިލް (125)   ސައްޙަ (1097)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 1361


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 5485
15 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

1

12

13

7

9

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - ޙަސަން ނާހް
ކެނެރީގެ. އދ މަހިބަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

10.05%

(551 ވޯޓު)

2 - މޫސާ ރަމްޒީ
އަންބަރީގެ އދ. މަހިބަދު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.54%

(249 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު ނިހާލް
ހުޅަނގުގެ. އދ މަހިބަދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.15%

(173 ވޯޓު)

4 - އިބްރާހީމް ނާޞިރު
ޕެންޒީމާގެ އދ މަހިބަދު
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.01%

(220 ވޯޓު)

5 - އާދަމް ފަހުމީ
ތަނޑިރަތްމާގެ.އދ މަހިބަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

8.99%

(493 ވޯޓު)

6 - ޢަބްދުﷲ ނަޘީފް
މާސް އދ މަހިބަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.2%

(450 ވޯޓު)

7 - ޢަބްދުﷲ ޝުޢައިބު
ބުލްބުލާގެ. އދ މަހިބަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.19%

(504 ވޯޓު)

8 - އިބްރާހީމް ޚަލީލް
ނޫރާނީވިލާ. އދ މަހިބަދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

5.76%

(316 ވޯޓު)

9 - ޖަމްހަރު ޢަލީ
ބުލާޝަމްގެ. އދ މަހިބަދޫ
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.1%

(499 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޤާސިމް
އޯޝަންވިލާ. އދ މަހިބަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.01%

(275 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ރަފީޢު
ހުދުމާގެ. އދ މަހިބަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

6.38%

(350 ވޯޓު)

12 - އާދަމް ސަލީމް
އުދަރެސް. އދ މަހިބަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.43%

(517 ވޯޓު)

13 - ޢަބްދުﷲ ޙަސަން
ހީނާމާގެ. އދ މަހިބަދު
ޑީއާރްޕީ ޓިކެޓުގައި

9.43%

(517 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު ރިޝާން
ފިނިފަރު. އދ މަހިބަދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

3.06%

(168 ވޯޓު)

15 - ޝައްފާނާ މުޙައްމަދު ދީދީ
ޝަރަފް އދ މަހިބަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.7%

(203 ވޯޓު)