* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (34)   ބާތިލް (20)   ސައްޙަ (308)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 362


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1540
18 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

11

1

4

10

8

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - އަޙްމަދު އަޝްރަފް
ފެންފިޔާޒުގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

8.9%

(137 ވޯޓު)

2 - މޫސާ ޖަމީލް
ފެހިގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.13%

(79 ވޯޓު)

3 - އަޙްމަދު ނާޝިދު
ޖަންބުމާގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.26%

(81 ވޯޓު)

4 - ޢަލީ ޝަރީފް
ހަނދުވަރީވިލާ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.57%

(132 ވޯޓު)

5 - މުޙައްމަދު ފަޔާޒު
އާބަހާރުގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.48%

(69 ވޯޓު)

6 - ޢަލީ ވަޙީދު
ހިތަށްފިނިވާގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.49%

(100 ވޯޓު)

7 - ޙުސައިން ރަޝީދު
ޖަވާހިރުވާދީގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.06%

(78 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު އާދަމް
މޫނިމާގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.34%

(113 ވޯޓު)

9 - އަޙްމަދު ނަސީމް
ރޯޝަނީމާގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.61%

(71 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު އަޒުމީ
ރޯޝަނީގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.99%

(123 ވޯޓު)

11 - މުޙައްމަދު ޝަފީޤް
އާބަހާރުގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.16%

(141 ވޯޓު)

12 - މުދުރިކަތު އާދަމް
ލިލީމީޑް/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

2.66%

(41 ވޯޓު)

13 - މުޙައްމަދު ޙަސަން
ގުލްހަޒާރުމާގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.29%

(66 ވޯޓު)

14 - އަޙްމަދު ޢާޡިމް
ކުރިކީލަގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.22%

(65 ވޯޓު)

15 - ސުލައިމާން ސިހާދު
ސުވާސާމަންޒިލް/އދ.ކުނބުރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.25%

(50 ވޯޓު)

16 - ޢަބްދުލްޖަލީލް ނިޔާޒް
މާބަގީޗާގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5%

(77 ވޯޓު)

17 - މުޙައްމަދު ޝަމީމް
މަތިވަރު/އދ.ކުނބުރުދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

3.38%

(52 ވޯޓު)

18 - ޙުސައިން މުޙައްމަދު
އިރުދޭމާގެ/އދ.ކުނބުރުދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.22%

(65 ވޯޓު)