* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (66)   ބާތިލް (70)   ސައްޙަ (459)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 595


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 2295
18 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

10

14

2

16

12

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ޙިލްމީ
މަންޒިލް އދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.19%

(142 ވޯޓު)

2 - މުޙައްމަދު މުފީދު
ގުލްބަކާގެއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.89%

(181 ވޯޓު)

3 - މުޙައްމަދު މުބާރިކް
ކޮތަންމާގެއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.62%

(129 ވޯޓު)

4 - ޖައުފަރު އާދަމް
މަލްތެރޭގެއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.23%

(120 ވޯޓު)

6 - ޢަބުދުﷲޝަމީމު
ހަޒާރުމާގެއދ. އޮމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.83%

(65 ވޯޓު)

7 - އާދަމް ފަތުހީ
ފުނަމާގެ އދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.49%

(80 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދުއިސްމާޢީލް
ފިނިފެންވިލާއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.23%

(97 ވޯޓު)

9 - ފާޠިމަތު ނަހުލާ
އޯސަންލީޑްއދ. އޮމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.23%

(97 ވޯޓު)

10 - މުޙައްމަދު ރިޟާ
މޫނިމާގެއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

10.33%

(237 ވޯޓު)

11 - އަޙްމަދު ފާއިޒު
ސޯސަންމާގެއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

3.75%

(86 ވޯޓު)

12 - ޙަސަންޙުސައިން
އުޑުވިލާ އދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.36%

(169 ވޯޓު)

13 - މަޙުމޫދު ޙަސަން
ނޫމާގެއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

4.58%

(105 ވޯޓު)

14 - މޫސާ ޢަބުދުﷲ
ފަތަޙައދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.06%

(208 ވޯޓު)

15 - ޢަބުދުﷲ ޢާމިރު
ފިނިވާގެ އދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

5.75%

(132 ވޯޓު)

16 - ޙަސަން ޢާޤިލް
ރޯޝަނީގެއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.76%

(178 ވޯޓު)

17 - މުޙައްމަދު އާދަމް
ވާރޭވިލާ އދ. އޮމަދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

5.27%

(121 ވޯޓު)

18 - އާދަމް މުޙައްމަދު
މާބަގީޗާގެއދ. އޮމަދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

6.45%

(148 ވޯޓު)