* މިވެބްސައިޓުގައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިލެކްޝަންގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އަކީ އެންމެ ފަހުގެ އަދަދުތަކަށް ނުވެދާނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މިއަދަދުތައް އިތުރަށް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންއިން ނަތީޖާ އިއުލާންކުރުމުންނެވެ. (7 ފެބްރުއަރީ 2011) *
Alfisoft Website MNBC Website
މިރަށު ކައުންސިލަށް މިހާތަނަށް ގުނުނު ވޯޓު
Vote Results

ވޯޓު ނުލާ (111)   ބާތިލް (30)   ސައްޙަ (280)  

މިރަށު ކައުންސިލަށް ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު : 421


މިދާއިރާގައި ޕާޓީތަކަށް މިހާތަނަށް ލިބުނު ވޯޓް ބެހިފައިވާ ގޮތް

Party Statistics Graph

ޖުމަލް ވޯޓް: 1401
12 ކެންޑިޑޭޓުން 5 ގޮނޑިއަށް

މިހާރު ގުނާފައިވާ ވޯޓުގެ ނަތީޖާއިން 5 ގޮނޑިއަށް ހޮވޭ ކެންޑިޑޭޓުން

4

7

9

8

11

މިހާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުލިބިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލު

Vote Results
1 - މުޙައްމަދު ވަޙީދު
ފިނިހިޔާ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.85%

(124 ވޯޓު)

2 - ޢަބްދުއްނާޞިރު އާދަމް
ފިނިފެންމާގެ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

2.93%

(41 ވޯޓު)

3 - އިބްރާހީމް ނަޞީރު އާދަމް
އިނާ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

8.99%

(126 ވޯޓު)

4 - ޢަބޫޠާލިބު އާދަމް
މެދުފަރު/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

15.2%

(213 ވޯޓު)

5 - ޢަބްދުލްޙަސީބު ސަޢުދު
ސަކީބާމަންޒިލް/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.99%

(112 ވޯޓު)

6 - އަޙްމަދު ފިރާޤު
ޝަބުނަމީގެ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.85%

(68 ވޯޓު)

7 - މުޙައްމަދު މުނީރު
ހުވަދުމާގެ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.99%

(140 ވޯޓު)

8 - މުޙައްމަދު އަސްލަމް
ދުންފިނިގެ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.56%

(134 ވޯޓު)

9 - ޢަލީ މާހިރު
ޕެންޒީމާގެ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
ޖޭޕީ ޓިކެޓުގައި

9.64%

(135 ވޯޓު)

10 - ޢަބްދުﷲ ޙަމީދު
ދިލްބަހާރުގެ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި

4.71%

(66 ވޯޓު)

11 - ސަޢުދުﷲ މޫސާ
ފޭރުމާގެ/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

9.42%

(132 ވޯޓު)

12 - ޢަލީވަޙީދު އާދަމް
ސަންފްލާވަރު/އދ. ހަންޏާމީދޫ
އަމިއްލަ ގޮތުން

7.85%

(110 ވޯޓު)